Reglement Jeugd Optocht

Gepubliceerd: zondag 11 november 2018

Het doel van dit Reglement is om de jaarlijkse jeugd Optocht van Rijen een carnavalesk, veilig, ordentelijk en sportief verloop te geven. Een doelstelling waarbij zowel deelnemers als toeschouwers welvaren. Deze doelstelling kan niet door dit Reglement worden gewaarborgd, maar juist door de naleving ervan door de optochtdeelnemers.

 

Artikel 1. Algemeen

 • Definties
  1. De Rijense Carnaval Stichting, hierna te noemen ‘RCS’ heeft ten doel als centraal en overkoepelend orgaan de viering van het carnavalsfeest in Rijen te organiseren en te stimuleren;
  2. De RCS Optochtcommissie is de commissie, welke namens en onder verantwoording van de RCS onder andere de jeugd optocht organiseert. De communicatie over de optocht verloopt via de voorzitter van de optochtcommissie.
  3. De Jeugd Optocht is een aangeengesloten optocht van carnavaleske uitbeeldingen die jaarlijks wordt gehouden.
 • Door inschrijving als deelnemer aan de jeugd optocht onderwerpt de deelnemer zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement
 • Iedere deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelname aan de jeugd optocht worden uitgesloten, cq kan onmiddellijk uit de jeugd optocht worden verwijderd, evenals uit de uitslag van de optocht. Beslissingen hieromtrent worden uitsluitend genomen door de RCS.

 

Artikel 2. Aansprakelijkheid en verzekering

 • De RCS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor, door de deelnemers geleden, schade en/of voor, door de deelnemers aan derden toegebrachte schade
 • Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.
 • Iedere deelnemer aan de optocht dient zelf voor een aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen. Uiteraard geldt deze aansprakelijkheid ook voor het verplaatsen van de creaties van de bouwplaats naar de start van de optocht, de gehele afgesloten optochtroute en van de finish van de optocht terug naar de bouwlocatie.
  Wij adviseren u – met name voor de deelnemers met een gemotoriseerd voertuig – om melding te maken bij uw WA-verzekeraar dat u deelneemt aan de carnavalsoptocht van Rijen.

  De Rijense Carnaval Stichting (R.C.S.) kan uitsluitend een verzekering sluiten voor eventuele aansprakelijkheid die voortvloeit uit de organisatie van het organiseren van een optocht.

  Voor de deelnemers houdt dit het volgende in:

- Individuelen, duo’s, trio’s en groepen die lopen met een creatie en/of een wagen met de hand voort trekken dienen verzekerd te zijn voor particuliere aansprakelijkheid (aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren)

- Optochtdeelnemers die hun creatie gebouwd hebben op een gemotoriseerd voertuig en/of hun creatie laten trekken c.q. duwen door een gemotoriseerd voertuig dienen ervoor zorg te dragen dat het trekkende, duwende en/of dragende voertuig verzekerd is voor Wettelijke Aansprakelijkheid. 1 week voor aanvang van de optocht dient bij de RCS een kopie van de WA verzekering aanwezig te zijn, eveneens een kopie van het betalingsbewijs van deze verzekering.

 

 • De RCS zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.
 • Deelname aan de jeugd optocht geschiedt geheel op eigen risico.

 

Artikel 3. Deelname

 • De deelname aan de jeugd optocht is gratis en staat open voor inwoners van de gemeente Gilze en Rijen tot en met 15 jaar (van groepen moet het grootste deel van de groep 15 jaar of jonger zijn).
 • Motto’s en voorstellingen die aanstoot geven, bedreigend zijn, de openbare orde verstoren, kwetsend zijn voor personen, bevolkingsgroepen, religies, regeringen en/of overleden personen zijn ten strengste verboden en zullen worden geweerd uit de optocht. Beslissingen hieromtrent kunnen te allen tijde worden genomen door de RCS.
 • Eenmaal per jaar zal er een carnavalsberaad worden gehouden voor de optochtdeelnemers, kapellen en alle andere belanghebbenden, waar onder andere nadere informatie over deelname aan de jeugd optocht verstrekt wordt. De plaats, datum en het tijdstip van deze vergadering wordt door de RCS bekend gemaakt.

 

Artikel 4. Inschrijving

 • Inschrijving voor deelname aan de jeugd optocht kan uiterlijk tot 2 weken voorafgaande aan carnavalszaterdag geschieden, doch bij voorkeur eerder per e-mail of door het afgeven van het volledig ingevulde formulier bij één van de op het inschrijfformulier aangegeven adressen. Het inschrijfformulier is ook te downloaden vanaf de website van de RCS
 • De RCS is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement
 • Bij de inschrijving dient iedere deelnemer op te geven in welke categorie hij of zij wenst deel te nemen. De uiteindelijke beslissing over de indeling ligt bij de RCS. De RCS behoudt zich het recht voor om een deelnemer tijdens de optocht over te schrijven naar een andere deelnemerscategorie indien de uitvoering en/of presentatie niet conform het inschrijfformulier is.

 

Artikel 5. Uitvoering uitbeeldingen

 • Iedere deelnemer dient zijn of haar uitbeelding af te stellen op de normaal te stellen eisen van maatschappelijk fatsoen, terwijl de uitvoering carnavalesk verantwoord dient te zijn
 • Het voeren, uitbeelden of op enige wijze maken van reclame tijdens de jeugd optocht zal NIET worden toegestaan, tenzij dit tot doel heeft de sponsoren van de creatie te bedanken of ter promotie van de meelopende scholen
 • De uitvoering dient van dusdanige technische kwaliteit te zijn, dat de veligheid van de deelnemers en toeschouwers niet in gevaar komt of kan komen. De RCS kan tijdens het bouwen controleren op de technische kwaliteit van de creatie en daar waar nodig corrigeren en eventueel de deelnemer uit sluiten van de deelname aan de jeugd optocht. De deelnemers zijn verplicht de RCS toe te staan de genoemde controle uit te voeren.
 • Wielen van de wagens en draaiende gedeelten dienen te worden afgeschermd. De Optochtcommissie beslist in deze of gezorgd moet worden voor extra toezicht.
 • Show en actie dienen gedurende de gehele optocht te worden gepresenteerd
 • De maximale hoogte van de wagens is 9 meter.
  De maximale breedte van de wagens is 3.50 meter

7)       Het maximale geluidsvolume dat op enige manier te horen wordt gebracht is 85 DB.

 

Artikel 6. Aanvang optocht

 • Alle deelnemers dienen zich 30 minuten voor het vertrek van de jeugdoptocht te melden op de in de optochtroute aangegeven locatie
 • De jeugd optocht begint om 14:00 uur. Deelnemers die zich te laat melden lopen het risico dat zij niet meer kunnen worden ingedeeld. Zij kunnen dan van deelname en jurering worden uitgesloten.
 • Alle deelnemers dienen zich op de volgorde van de verstrekte volgnummers op te stellen en hierbij te zorgen voor voldoende vrije doorgang voor andere deelnemers, hulpverleners, omwonenden etc.

Artikel 7. Optocht

 • Tijdens de optocht zullen leden van de RCS toezien op naleving van dit reglement en zorg dragen voor een goed verloop van de optocht.
 • Eventuele onregelmatigheden tijdens de jeugd optocht dienen direct bij de leden van de RCS gemeld te worden
 • Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van de RCS te allen tijde stipt op te volgen en alle door hen gewenste medewerking te verlenen.
 • In verband met de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers dienen alle deelnemers uit de categorie wagens zorg te dragen voor beveiliging rond de wagen door middel van voldoende begeleiders en toe te zien op een veilige en onbelemmerde doorgang van de wagen.
 • Iedere deelnemer dient zijn volgnummer duidelijk zichtbaar voor zich uit te voeren of aan de voorkant van de creatie duidelijk zichtbaar te bevestigen.
 • Iedere deelnemer dient zich tijdens de jeugd optocht aan zijn of haar ingedeelde plaats in de optocht te houden, behoudens afwijkende aanwijzingen van de RCS.
 • Het gebruik van alcoholhoudende drank door deelnemers en begeleiders is NIET toegestaan..
 • Voertuigen die de optocht door welke omstandigheden dan ook niet verder kunnen volgen dienen zo snel mogelijk aan de kant van de route of in een zijstraat geplaatst te worden, zodat achterop komende deelnemers de optocht wel kunnen volgen.
 • Om voor een prijs in aanmerking te komen dient men de route uit te rijden cq te lopen en het nummerbord in ongeschonden staat in te leveren
 • De RCS is, indien de omstandigheden daarom vragen, gerechtigd de optochtroute zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.
 • Men dient tijdens het trekken van de optocht aaneengesloten (binnen circa 10 meter) achter zijn voorganger te lopen of te rijden.
 • De prijsuitreiking van de optocht vindt plaats op een van tevoren opgegeven locatie. Om in aanmerking te komen voor een door de jury toegekende prijs dient men tijdens de prijsuitreiking aanwezig te zijn op de betreffende locatie. Achteraf worden geen prijzen meer uitgereikt.
 • De winnaar van de jeugdoptocht mag dinsdag met de grote optocht voor de optocht vooruit lopen. Echter deze doet niet mee in de uitslag van de grote optocht.

 

Artikel 8. Categorieen

 • De jeugd optocht kent de volgende categorieen:
 1. Individuelen
  1 persoon
 2. Duo/Trio’s
  2 en/of 3 personen die deelnemen aan de optocht
 3. Groepen Categorie A
  Groepen van 4 tm 10 kinderen met of zonder wagen, onder begeleiding van een of meer volwassenen
 4. Groepen Categorie B
  Groepen van 11 tm 25 kinderen, met of zonder wagen, onder begeleiding van een of meer volwassenen
 5. Groepen Categorie C
  Groepen van 26 of meer kinderen, met of zonder wagen, onder begeleiding van een of meer volwassenen
 • De onafhankelijke jury wordt voorgedragen en benoemd door de RCS
 • De voorstelling moet overeenkomen met het door de deelnemer gekozen motto.
 • Meerdere gelijke motto’s in de optocht zijn toegestaan
 • De totale creatie zal worden gejureerd.
 • De deelnemer wordt ingedeeld in de categorie die op het inschrijfformulier is aangegeven, tenzij de optochtcommissie beslist dat een andere categorie meer van toepassing is. De optochtcommissie zal de deelnemer hier zo spoedig mogelijk over berichten.

Artikel 9. Jurering

 • De onafhankelijke jury wordt voorgedragen en benoemd door de RCS
 • Ieder jurylid heeft de taak om alle deelnemers te jureren.
 • Elk jurylid hanteert de volgende beoordelingsnormen:

A Carnavalesk                     Maximaal 20 punten
B Idee/motto                       Maximaal 10 punten
C Uitbeelding                       Maximaal 10 punten
D Actie                                Maximaal 10 punten
E Technische uitvoering       Maximaal 10 punten

F Originaliteit                       Standaard 30 punten (*)

(*) Doen leden van een carnavalsvereniging mee aan een andere carnavalsoptocht in de regio in hetzelfde carnavalsseioen, dan wel maakt een carnavalsvereniging gebruik van een gekochte of gehuurde wagen/creatie, dan wel anderzins, dan vervallen de punten voor de originaliteit.

 • De jurering begint bij de opstelling van de jeugd optocht en eindigt bij de ontbinding
 • De begeleiders zullen niet in de jurering worden meegenomen
 • Het eindoordeel van de jury is bindend
 • Bij een gelijk aantal punten binnen een categorie zal de mate waarin de kinderen wel of niet zelf aan de creatie hebben gewerkt doorslaggevend zijn in de beoordeling.

 

Artikel 10. Diskwalificatie

 • In geval van diskwalificatie zal de groep/persoon die gediskwalificeerd is automatisch voor de volgende twee seizoenen uitgesloten worden voor deelname aan de jeugd en/of grote optocht.
 • Uitsluiting geldt voor alle personen van de gediskwalificeerde groep
 • Indien een deelnemer is gediskwalificeerd in een van de andere kernen van de gemeente Gilze-Rijen zal deze diskwalificatie ook gelden voor de optocht in Rijen.
 • Een uitsluiting voor een optocht buiten de gemeente Gilze-Rijen kan ook leiden tot uitsluiting van de optocht in Rijen. Dit zal door de optochtcommissie worden bepaald.

 

Artikel 11. Besluitneming RCS

 • Daar waar de RCS een besluit zal nemen zal dit door de voorzitter van de optochtcommissie naar de deelnemers worden gecommuniceerd
 • Interne besluitvorming binnen de RCS staat ter bepaling en verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de RCS

 

Artikel 12. Slotbepaling

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de RCS

 

 

Versie oktober 2018

Hits: 323