Reglement Grote Optocht

Gepubliceerd: zondag 11 november 2018

Het doel van dit Reglement is om de jaarlijkse Grote Optocht van Rijen een carnavalesk, veilig, ordentelijk en sportief verloop te geven. Een doelstelling waarbij zowel deelnemers als toeschouwers wel varen. Deze doelstelling kan niet door dit Reglement worden gewaarborgd, maar juist door de naleving ervan door de optochtdeelnemers.

 

Artikel 1. Algemeen

 • Definities
  1. De Rijense Carnaval Stichting, hierna te noemen ‘RCS’ heeft ten doel als centraal en overkoepelend orgaan de viering van het carnavalsfeest in Rijen te organiseren en te stimuleren;
  2. De RCS Optochtcommissie is de commissie, welke namens en onder verantwoording van de RCS onder andere de grote optocht organiseert.
  3. De Grote Optocht is een aaneengesloten optocht van carnavaleske uitbeeldingen die jaarlijks wordt gehouden.
 • Door inschrijving als deelnemer aan de grote optocht onderwerpt de deelnemer zich onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement
 • Iedere deelnemer die zich niet aan de bepalingen van dit reglement houdt, kan van deelname aan de grote optocht worden uitgesloten, cq kan onmiddellijk uit de grote optocht worden verwijderd. Beslissingen hieromtrent worden uitsluitend genomen door de optochtcommissie.

 

Artikel 2. Aansprakelijkheid en verzekering

 • De RCS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die door de deelnemers aan derden is toegebracht.
 • Iedere deelnemer dient persoonlijk tegen risico’s voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.

1 week voor aanvang van de grote optocht dient bij de RCS een kopie van de WA verzekering aanwezig te zijn, eveneens een kopie van het betalingsbewijs van deze verzekering

 • Iedere deelnemer aan de optocht dient zelf voor een aansprakelijkheidsverzekering zorg te dragen. Uiteraard geldt deze aansprakelijkheid ook voor het verplaatsen van de creaties van de bouwplaats naar de opstelplaats van de optocht, tijdens de gehele optochtroute en van de ontbinding van de optocht terug naar de bouwlocatie.
  Wij adviseren u – met name voor de deelnemers met een gemotoriseerd voertuig – om melding te maken bij uw WA-verzekeraar dat u deelneemt aan de carnavalsoptocht van Rijen.

  De Rijense Carnaval Stichting (R.C.S.) kan uitsluitend een verzekering sluiten voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit het organiseren van een optocht.
 • De RCS zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei schade als gevolgd van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf.
 • Deelname aan de grote optocht geschiedt geheel op eigen risico.

Artikel 3. Deelname

 • De deelname aan de grote optocht is gratis en voor iedere inwoner van de gemeente Gilze- Rijen van 16 jaar of ouder toegankelijk (van groepen moet het grootste deel van de groep uit Rijen afkomstig zijn). Voor groepen geldt dat ook mensen van 15 jaar mogen deelnemen, mits het grootste deel van de groep 16 jaar of ouder is.
 • Deelname aan de grote optocht voor deelnemers van buiten Rijen geschiedt in een aparte categorie
 • Motto’s en voorstellingen die aanstoot geven, bedreigend zijn, de openbare orde verstoren, kwetsend zijn voor personen, bevolkingsgroepen, religies, regeringen en/of overleden personen zijn ten strengste verboden en zullen worden geweerd uit de optocht. Beslissingen hieromtrent kunnen ten allen tijde worden genomen door de RCS.
 • Eenmaal per jaar zal er een carnavalsberaad worden gehouden voor de optochtdeelnemers, kapellen en alle andere belangstellenden, waar onder andere nadere informatie over deelname aan de grote optocht verstrekt wordt. De plaats, datum en het tijdstip van deze vergadering wordt door de optochtcommissie bekend gemaakt.

 

Artikel 4. Inschrijving

 • Inschrijving voor deelname aan de grote optocht kan uiterlijk tot 2 weken vóór carnavalszaterdag geschieden, doch bij voorkeur eerder per e-mail of door het afgeven van het volledig ingevulde formulier bij één van de op het inschrijfformulier aangegeven adressen. Het inschrijfformulier is ook te downloaden vanaf de website van de RCS
 • De RCS is gerechtigd inschrijvingen te weigeren die naar haar oordeel niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement
 • Bij de inschrijving dient iedere deelnemer op te geven in welke categorie hij of zij wenst deel te nemen. De uiteindelijke beslissing over de indeling ligt bij de RCS. De RCS behoudt zich het recht voor om een deelnemer tijdens de optocht over te schrijven naar een andere deelnemerscategorie indien de uitvoering en/of presentatie niet conform het inschrijfformulier is.

 

Artikel 5. Uitvoering uitbeeldingen

 • Iedere deelnemer dient zijn of haar uitbeelding af te stemmen op de normaal te stellen eisen van maatschappelijk fatsoen, terwijl de uitvoering carnavalesk verantwoord dient te zijn
 • Het voeren, uitbeelden of op enige wijze maken van reclame tijdens de grote optocht zal worden toegestaan, onder de volgende voorwaarde:
  - voor de categorie wagens mag uitsluitend aan de achterzijde van de wagen een reclame-uiting op een bord worden aangebracht van maximaal 100 bij 50 centimeter.
  - voor loopgroepen met een wagen (categorie B) geldt een maximale afmeting van 60 bij 30 centimeter, eveneens geplaatst aan de achterzijde van de wagen.
  - tussen de reclame uiting en de wagen dient een causaal verband te bestaan.
  - voor de overige categorieen geldt dat er geen reclame gevoerd mag worden.
 • De uitvoering dient van dusdanige technische kwaliteit te zijn, dat de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers niet in gevaar komt of kan komen. De RCS kan tijdens het bouwen controleren op de technische kwaliteit van de creatie en daar waar nodig corrigeren en eventueel de deelnemer uit sluiten van de deelname aan de grote optocht. De deelnemers zijn verplicht de RCS toe te staan de genoemde controle uit te voeren.
 • Wielen van de wagens en draaiende gedeelten dienen te worden afgeschermd. Begeleiding dient aanwezig te zijn.
 • Show en actie dienen gedurende de gehele optocht te worden gepresenteerd
 • De maximale hoogte van de wagens is 9 meter.
  De maximale breedte van de wagens is 3,50 meter
 • Het maximale geluidsvolume dat op enige manier te horen wordt gebracht is 85 DB.

 

Artikel 6. Aanvang optocht

 • Alle deelnemers dienen zich op het door de RCS aangegeven tijdstip te melden op de in de optochtroute aangegeven locatie
 • De grote optocht begint om 13:11 uur. Deelnemers die zich te laat melden lopen het risico dat zij niet meer kunnen worden ingedeeld. Zij kunnen dan van deelname en jurering worden uitgesloten.
 • Alle deelnemers dienen zich op de volgorde van de verstrekte volgnummers op te stellen en hierbij te zorgen voor voldoende vrije doorgang voor andere deelnemers, hulpverleners, omwonenden etc.

 

Artikel 7. Optocht

 • Tijdens de optocht zullen leden van de optochtcommissie toezien op naleving van dit reglement en zorg dragen voor een goed verloop van de optocht.
 • Eventuele onregelmatigheden tijdens de grote optocht dienen direct bij de leden van de optochtcommissie gemeld te worden
 • Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van de optochtcommissie ten allen tijde stipt op te volgen en alle door hen gewenste medewerking te verlenen.
 • In verband met de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers dienen alle deelnemers uit de categorie wagens zorg te dragen voor beveiliging rond de wagen door middel van voldoende begeleiders en toe te zien op een veilige en onbelemmerde doorgang van de wagen.
 • Iedere deelnemer dient zijn volgnummer duidelijk zichtbaar voor zich uit te voeren of aan de voorkant van de creatie duidelijk zichtbaar te bevestigen.
 • Iedere deelnemer dient zich tijdens de grote optocht aan zijn of haar ingedeelde plaats in de optocht te houden, behoudens afwijkende aanwijzingen van de optochtcommissie.
 • Het gebruik van alcoholhoudende drank door deelnemers en begeleiders is NIET Om dit te waarborgen zullen voor, tijdens en na de optocht alcoholcontroles gehouden kunnen worden door de politie.
 • Voertuigen die de optocht door welke omstandigheden dan ook niet verder kunnen volgen dienen zo snel mogelijk aan de kant van de route of in een zijstraat geplaatst te worden, zodat achterop komende deelnemers de optocht wel kunnen volgen.
 • Om voor een prijs in aanmerking te komen dient men de route uit te rijden cq te lopen en het nummerbord in ongeschonden staat in te leveren
 • De optochtcommissie is, indien de omstandigheden daarom vragen, gerechtigd de optochtroute zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.
 • Men dient tijdens het trekken van de optocht aaneengesloten (binnen circa 10 meter) achter zijn voorganger te lopen of te rijden.
 • Alle deelnemers zijn verplicht om langs het defilé te lopen, bent u hier niet langs gekomen dan wordt u niet meegenomen in de uitslag.
 • De prijsuitreiking van de optocht vindt plaats op een van tevoren opgegeven locatie. Om in aanmerking te komen voor een door de jury toegekende prijs dient men tijdens de prijsuitreiking aanwezig te zijn op de betreffende locatie. Achteraf worden geen prijzen meer uitgereikt.

 

Artikel 8. Categorieen

 • De grote optocht kent de volgende categorieën:
 1. Individuelen
  1 persoon die deelneemt aan de grote optocht
 2. Duo/Trio’s
  2 en/of 3 personen die deelnemen aan de grote optocht
 3. Wagens
  Onder wagens wordt verstaan één, twee of meer-assige voortuigen, welke met motorkracht of onzichtbaar met lichaamskracht worden voortbewogen. De voorstelling moet in zijn geheel op het voertuig worden uitgebeeld. De personen in en om de wagen dienen uitsluitend ter ondersteuning van de wagen
 4. Loopgroepen
  4 of meer personen die deelnemen aan de optocht, al dan niet met rijdend voorwerp dat deel uitmaakt van de presentatie. Het rijdend voorwerp dient uitsluitend ter ondersteuning van de groep
 5. Buitencategorie
  Alle deelnemers waarvan het grootste gedeelte van de groep niet uit Rijen afkomstig is.
 6. Junioren

Deelnemers in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar mogen deelnemen aan de grote optocht alleen onder strikte begeleiding van ouders !. Dit dient te worden aangegeven bij het inschrijfformulier. De RCS is niet verantwoordelijk voor deze groep bij geen begeleiding mag u niet mee doen.

 • De onafhankelijke jury wordt voorgedragen en benoemd door de optochtcommissie
 • De voorstelling moet overeenkomen met het door de deelnemer gekozen motto.
 • Meerdere gelijke motto’s in de optocht zijn toegestaan
 • De totale creatie zal worden gejureerd.
 • De deelnemer wordt ingedeeld in de categorie die op het inschrijfformulier is aangegeven, tenzij de optochtcommissie beslist dat een andere categorie meer van toepassing is. De voorzitter van de optochtcommissie zal de deelnemer hier zo spoedig mogelijk over berichten.

 

Artikel 9. Jurering

 • De onafhankelijke jury wordt voorgedragen en benoemd door de optochtcommissie
 • De jury bestaat uit minimaal 5 personen
 • Elk jurylid hanteert de volgende beoordelingsnormen:

A Carnavalesk                                  Maximaal 20 punten
B Idee/motto                                     Maximaal 10 punten
C Uitbeelding                                    Maximaal 10 punten
D Actie                                              Maximaal 10 punten

E Creatie figuranten                             Maximaal 10 punten
F Technische uitvoering                    Maximaal 10 punten
G Originaliteit                                    Standaard 30 punten (*)

(*)   Rijense carnavalsverenigingen kunnen nimmer tot de buitencategorie worden gerekend. Doen leden van een Rijense carnavalsvereniging mee aan een andere carnavalsoptocht in de regio in hetzelfde carnavalsseioen, dan wel maakt een Rijense carnavalsvereniging gebruik van een gekochte of gehuurde wagen/creatie, dan wel anderzins, dan vervallen de punten voor de originaliteit. Voor de buitencategorie worden alleen punten in de categorieen A tot en met E toegekend.

 • De jurering begint bij de opstelling van de grote optocht en eindigt bij de ontbinding
 • Het eindoordeel van de jury is bindend

 

Artikel 10. Diskwalificatie

 • In geval van diskwalificatie zal de groep/persoon die gediskwalificeerd is automatisch voor de volgende twee seizoenen uitgesloten worden voor deelname aan de grote optocht.
 • Uitsluiting geldt voor alle personen van de gediskwalificeerde groep
 • Indien een deelnemer is gediskwalificeerd in een van de andere kernen van de gemeente Gilze-Rijen zal deze diskwalificatie ook gelden voor de optocht in Rijen.
 • Een uitsluiting voor een optocht buiten de gemeente Gilze-Rijen kan ook leiden tot uitsluiting van de optocht in Rijen. Dit zal door de optochtcommissie worden bepaald.

 

Artikel 11. Besluitneming RCS

 • Daar waar de RCS een besluit zal nemen zal dit door de optochtcommissie naar de deelnemers worden gecommuniceerd
 • Interne besluitvorming binnen de RCS staat ter bepaling en verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de RCS

 

Artikel 12. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de RCS

 

 

Versie oktober 2018

Hits: 333